Kontrollplan

Bygglovet beviljat!

Det gick fort att få bygglovet beviljat. Tog bara ett par veckor trots att vi kompletterat och justerat ett par saker. Här nedan har jag sammanfattat de steg i byggprocessen som väntar här näst. Infon är i huvudsak hämtad från Mittbygge.se där man kan fördjupa sig i det oändliga. 
 

Tekniskt samråd

Detta innebär att jag tillsammans med kontrollansvarig och representant från kommunen träffas och går igenom projektet och hur det ska genomföras. Bl a dessa punkter betas då av:

 • Arbetets planering och organisation
 • Kontrollplan
 • Förekomsten av farligt avfall
 • Byggnadsnämndens behov av arbetsplatsbesök
 • Behovet av färdigställandeskydd
 • Om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
 • Vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas


Kontrollplan

Under eller efter tekniskt samråd ska kommunen fastställa kontrollplanen som en del av beslutet om startbesked. I planen ska framgå följande:

 • Vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
 • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden ska göra och när de bör ske
 • Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
 • Hur farligt avfall och annat avfalla ska tas om hand
 • Hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs


Startbesked

Detta innebär att vi har rätt att påbörja bygget. Där kan också särskilda villkor framgå som måste vara uppfyllda för att startbeskedet ska gälla. Skulle du påbörja bygget innan du fått startbesked kan det bli dyrt. En byggsanktionsavgift på 44.300 kr är pengar du helt klart kan ha roligare för. 
 

Under och efter bygget

Under bygget sker sedan arbetsplatsbesök och när det är klart ett slutsamråd och sen det efterlängtade slutbeskedet som innebär att man får flytta in i huset. Mer om dessa när det börjar bli dags för dem.